POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Os campos marcados cun * son de obrigado cumplimento para dar unha correcta resposta a súa solicitude. 

De conformidade coa L.O. 15/1999, infórmaselle que os datos de carácter persoal que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro inscrito na Agencia Española de Protección de Datos, cuio responsable é ASESORIA LOPEZ FANEGO ASLA SL con domicilio na rúa Orense, 27, Entlo., CP 27004, en Lugo; e serán tratados co fin de levar a cabo tódalas xestións relacionadas coa atención a súa solicitude. 

ASESORIA LOPEZ FANEGO ASLA SL como responsable do ficheiro, omprométese a respetar a confidencialidade da súa información de carácter persoal e a garantir o nivel de seguridade axeitado ó tipo de datos e tratamentos efectuados. Igualmente comprométese a non ceder os seus datos persoais a terceiras empresas, salvo nos casos nos que resulte estrictamente necesario para poder dar un correcto cumprimiento á finalidade indicada anteriormente.

Mediante a aceptación desta política de privacidade Vostede consinte o tratamento destos datos para a finalidade indicada, poidendo exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose á dirección antes mencionada ou á seguiente dirección de correo electrónico: info@asesoriaasla.com